BUFFER+ Partnership

BUFFERnutshell
Samen met Roos Galjaard een paar maanden gewerkt aan de voorbereiding van een Europees partnerschap voor BUFFER+. Mooi tussenresultaat: in juni hebben 17 partners samen een project ingediend bij het EU-Programma INTERREG B (Northwest Europe).
 
Veengebieden hervernatten
Hun gemeenschapelijke uitdaging zijn beschadigde, gedraineerde veengronden. Vanwege de hoge CO2-uitstoot zijn die een groot probleem. Daartegenover staan gezonde veengebieden: enorm belangrijk voor het tegengaan van klimaatverandering, en daarnaast ondersteunen ook de aanpassing aan klimaatverandering, want ze bieden oplossingen tegen hittestress en geven ruimte voor recreatie en nieuwe businessmodellen. Bescherming, herstel en uitbreiding van veengebieden zijn dus essentieel voor de overgang naar een koolstofvrije samenleving.Het hoofddoel van BUFFER+ is dan ook om klimaatmitigatie en -aanpassing in veengebieden te verbeteren en veengebieden te laten fungeren als koolstof- en waterbuffers, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit wordt hersteld en nieuwe inkomstenstromen worden gegenereerd.
 
Doelen van de partners
Vanwege de hoge CO2-uitstoot zijn vergaande maatregelen nodig, die vele bedrijfstakken en beleidssectoren betreffen met vaak tegengestelde belangen en kennisniveaus. Daarom moet iedereen om tafel. De partners in BUFFER+ vertegenwoordigen de 'quadruple helix': overheid, MKB, onderzoek en maatschappelijke organisaties/NGO's, waaronder natuurorganisaties en vrijwilligers. Zij werken aan gezamenlijke strategieën en voeren pilots uit die gericht zijn op de volgende doelstellingen:
1) Herstel van veengebieden en aanleg van nieuwe landschappen
2) Ontwikkeling van zakelijke en economische kansen
3) Verbetering van de governance
 
Brengen en halen
Elke partner brengt specifieke deskundigheid en ervaring mee. Door deze transnationale aanpak levert iedereen input voor de ander en doet hij kennis op door samenwerking en gezamenlijke activiteiten. De output bestaat uit gezamenlijke strategieën per doelstelling, en actieplannen en oplossingen die per regio worden opgepakt of opgeschaald. BUFFER+ bouwt voort op resultaten van eerdere projecten, maar zal ook nieuwe oplossingen uittesten, zoals een waterboerderij, veenvormingsprocessen, biomoleculaire en biodiversiteitsanalyses en digitale twinning.
De indiening van juni is de eerste fase van een volledig projectvoorstel. In september horen de partners of de projectschets gehonoreerd wordt. Dan kunnen ze doorgaan naar de uitwerking van een volledig voorstel dat ze in december kunnen gaan indienen.
Het factsheet van de projectschets kunt u hier downloaden.